Verzoek tot onderzoek naar de rol van de NMBS in de deportatie van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Stichting van het Jodendom van België heeft er nota van genomen dat haar verzoek om een onderzoek dat eind 2018 werd gestart naar de rol van de NMBS bij de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog eindelijk in overweging is genomen door de regering, maar betreurt de traagheid van de voortgang van dit dossier.

Na ons verzoek tot onderzoek dat resulteerde in het voorstel ingediend door de Kamer op 25 februari 2019 en de resolutie aangenomen door de Kamer op 4 april 2019 betreffende het uitvoeren van een onderzoek naar de rol die de NMBS speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog besloten de voorzitter van de Senaat, Stephanie D’Hose en de vicepremier en minister van Mobiliteit, Georges Gilkinet, het Centrum voor de Studie van Oorlog en Samenleving (CEGESOMA) opdracht te geven om een diepgaande studie uit te voeren over de rol van de NMBS in het vervoer van gedeporteerden.

De datum van de aankondiging is historisch: 27 januari is de “Internationale dag voor de herdenking van de slachtoffers van de Holocaust”, de verjaardag van de bevrijding van het kamp Auschwitz.
De gedelegeerd bestuurder van de NMBS heeft, op vraag van de SJB, de NMBS-archieven ter beschikking gesteld voor de studie.
De studie die aan het CEGESOMA wordt toevertrouwd, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de NMBS en staat onder toezicht van een wetenschappelijke adviescommissie. Het begon op 1 augustus 2022 en zou moeten resulteren in een eindrapport dat in november 2023 aan de Eerste Kamer zal worden voorgesteld

Studiecommissie rond de problematiek van de geroofde kunstwerken.

De Stichting van het Jodendom van België heeft een interne studiecommissie in het leven geroepen die zich specifiek gaat bezighouden met de problematiek van de geroofde kunstwerken.

Het blijkt dat België op dit gebied niet actief is geweest, zoals tevens wordt bevestigd door de publicatie van het boek “Kunst voor das Reich” van de heer Geert Sels. Zo bevinden veel geroofde schilderijen zich nog in musea en zouden ze kunnen worden teruggegeven aan de rechthebbenden.

De SJB-commissie telt onder haar leden vooraanstaande persoonlijkheden uit de politieke, economische en juridische wereld. Haar voorzitter Eli Ringer, lid van de Commissie Buysse I, nam contact op met de staatssecretaris, de heer Thomas Dermine, belast met het wetenschappelijk beleid en toezicht houdend op de Belgische musea.

De commissie kwam in 2022 verscheidene malen bijeen en sprak onder meer met een internationale expert in dit gebied, mevrouw Anne Weber, co-voorzitter van de Commission for Looted Art in Europe.

Op een toekomstige ontmoeting met de staatssecretaris zal mevrouw Weber een rapport evenals haar mening geven over de situatie in andere landen, zodat België inspiratie kan halen uit wat er reeds is bereikt in de buurlanden.

Nationaal renovatieproject voor gemeenschapsgebouwen

De Stichting van het Jodendom van België heeft 1.500.000 euro vrijgemaakt om bepaalde gebouwen, al dan niet geklasseerd, te restaureren en zo ons nationaal gemeenschapserfgoed te bewaren. Dit project werd in januari 2023 afgesloten.

Project ter verbetering van de veiligheidsinfrastructuur van de gebouwen van de Joodse gemeenschap van België

Er werd een groot project opgestart ter verbetering van de veiligheidsinfrastructuur van de Joodse instellingen in België met de steun van de federale regering en van de Stichting van het Jodendom van België. Dit project is van start gegaan in december 2015 en werd voltooid in december 2023. Het is gericht op het geheel van de Joodse instellingen van dit land. Er werden nauwkeurige analyses uitgevoerd om de activiteiten die doorgaan in de gemeenschapsinstellingen, zo goed mogelijk te beveiligen, waarbij aangepaste fysische, technische en technologische maatregelen werden genomen. De Stichting van het Jodendom in België heeft een stuurgroep opgericht en een technische ploeg op touw gezet die zich toelegt op dit breed opgezette project. Er werd een permanente communicatie onderhouden met de verschillende Joodse instellingen wat betreft het soort van geplande werkzaamheden, de uitvoeringsplanning en de praktische details die ermee gepaard gaan. Dit investeringsprogramma zal er ongetwijfeld toe bijdragen dat er zich in België een actief en veilig Joods leven blijft afspelen.

Heureux Séjour

Scholieren komen samen met de bewoners van het rusthuis ‘L’Heureux Séjour’ Chanoeka vieren.

“Sinds 1870 vangt de Joodse gemeenschap van Brussel bejaarden op in het aangename kader van het rusthuis L’Heureux Séjour.

L’Heureux Séjour heeft voor zijn bewoners een warm familiaal klimaat weten te creëren.

Elk van de bewoners is een volwaardige persoon die alle nodige respect en aandacht verdient.

De bewoners voelen zich thuis en in veiligheid, ze zijn omringd, gekoesterd en genieten de beste zorgen.”

Hatzoloh

Hatzoloh Antwerpen is een vrijwilligersdienst op het vlak van dringende professionele medische zorgen in de hele Antwerpse regio.

Gedenkplaten van het Memoriaal van Anderlecht

Tijdens de renovatie van het Memoriaal van de Joodse Martelaren te Anderlecht, waarbij men de volledige site wou opknappen, werd er beslist om nogmaals te controleren of alle namen van Belgische gedeporteerden wel degelijk op de gedenkplaten stonden vermeld.
Eind 2012 en begin 2013 werden de leden van de gemeenschap opgeroepen om eventuele ontbrekende namen te verzamelen.
Er kwamen een dertigtal brieven binnen, waarin telkens meerdere namen werden vermeld van mensen van wie men vermoedde dat ze vergeten waren. Na een nauwgezette verificatie in maart 2013 is gebleken dat er zestien namen ten onrechte niet op de gedenkplaten stonden vermeld.

De Mars van de Levenden

De Mars van de Levenden, of de Mars van Herinnering en Hoop, is een dynamisch educatief programma dat studenten uit de hele wereld naar Polen uitnodigt, waar ze de herdenkingsplaatsen van de Holocaust bezoeken. Op de Dag van de Herdenking van de Holocaust (Yom HaShoah), stappen de deelnemers te voet van Auschwitz naar Birkenau, het grootste complex van concentratiekampen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd. De deelnemers komen uit erg diverse landen, zoals Panama en Nieuw-Zeeland. In maart 2006 vertegenwoordigden groepen uit Marokko en Turkije de enige moslimlanden.

Het programma werd opgezet in 1988 met als doel om aan studenten met een verschillende religieuze of etnische achtergrond, door de studie van de Holocaust te wijzen op de gevaren van intolerantie, en om aan te zetten tot betere relaties tussen mensen uit verschillende culturen.

Het sterke punt van het programma is de mars, die is uitgewerkt om de ‘dodenmarsen’ in herinnering te brengen die plaatsvonden op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen het Derde Reich zijn soldaten terugtrok uit de werkkampen, werden de doorgaans uitgehongerde en uitgeputte gevangenen gedwongen om tientallen kilometers te stappen in de sneeuw. Wie achterop raakte, werd neergeschoten. Deze vastberadenheid om het traject van een dodenmars opnieuw af te leggen, is een teken van het voortbestaan van het Joodse volk, ondanks de pogingen van de nazi’s om dit volk uit te roeien.

 Pesah-actie :

Basisproducten voor de feesten worden tegen een symbolische prijs aan honderden gezinnen verkocht.

Alle realisaties zijn opgenomen in de jaarlijkse activiteitenverslagen, die u op deze website kunt raadplegen.