DE DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING

(uitreksel uit de statuten)

 

Inleiding

“Vijfenvijftig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en na het beëindigen van de nauwgezette onderzoeken in opdracht van de Belgische Regering, achtte deze laatste het rechtvaardig, gegrond en noodzakelijk om aan de eisen van de joodse gemeenschap tegemoet te komen. De joodse gemeenschap maakte aanspraak op de gespolieerde, gestolen en/of achtergelaten goederen ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen ervan en verzocht de Regering deze terug te geven aan de rechtmatige eigenaars of hun rechtstreekse erfgenamen. Ook zal deze schadeloosstelling ervoor zorgen het voortbestaan van de joodse gemeenschap te verzekeren en dit door projecten te realiseren op zowel filantropisch, sociaal, cultureel als religieus vlak.

Artikel 3

De Stichting van het Jodendom van België, een erkende instelling van algemeen nut, “is opgericht met als doel de gespolieerde of achtergelaten joodse bezittingen op Belgische bodem tussen 1940 en 1945 en waarvoor geen enkele rechthebbende of erfgenaam werd gevonden (…)”

Haar taak is “het beheren van het onaantastbare kapitaal van de Stichting, het periodiek verdelen van de interesten van dit kapitaal zodat het voortbestaan van de joodse gemeenschap verzekerd is (…). De aanvragen voor subsidies of projecten moeten worden voorgelegd aan de Stichting door één of meerdere instellingen (…) voor zover het betreft;

  • De herinnering aan de Shoah
  • Het maatschappelijk werk in de breedste zin van het woord
  • De opvoeding
  • De erediensten en alles wat erbij hoort
  • De cultuur
  • De solidariteit en de steun aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de overlevenden van de Shoah, inbegrepen zij die pas na de bevrijding in België zijn komen wonen
  • De solidariteit met personen die, net als de joodse gemeenschap, tijdens de tweede oorlog het slachtoffer waren van discriminaties, racistische vervolgingen of “raciale” deportaties, zoals bv. de zigeuners
  • De solidariteit met personen die geen lid zijn van de joodse gemeenschap, zoals bv. de Belgische Rechtvaardigen onder de Naties
  • De strijd tegen antisemitisme en onverdraagzaamheid
  • Het wetenschappelijk en historisch onderzoek naar joodse onderwerpen of betrekking hebbende tot de Tweede Wereldoorlog

Subsidie Aanvraag