De regering heeft met name aanvaard «dat wordt afgeweken van de wet inzake verbeurdverklaarde goederen (deze wet bepaalt dat de opbrengst van verbeurdverklaarde goederen na een periode van dertig jaar naar de schatkist gaat): de Joodse gemeenschap is door middel van een op te richten instelling aangewezen als enige wettige erfgenaam van goederen die niet konden worden teruggegeven aan hun eigenaars of rechthebbenden, dit door middel van een stichting van openbaar nut die moet worden opgericht door de Joodse gemeenschap

De Stichting van het Jodendom van België is een erkende stichting van openbaar nut.
De dotatie is afkomstig uit de teruggave door de Staat, de banken en de verzekeringsmaatschappijen van onbeheerde middelen die afkomstig zijn uit de plunderingen van Joodse bezittingen op het Belgische grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het saldo van de goederen die niet konden worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars bij gebrek aan overlevenden, werd in december 2008 uitgekeerd aan de Stichting van het Jodendom van België.

De Stichting heeft als opdracht

 • het saldo in te zamelen van de Joodse bezittingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden geroofd;
 • het kapitaal dat op die manier wordt gevormd en dat een aanvulling vormt op het immaterieel kapitaal van de Stichting, te beheren;
 • periodiek de interesten van dit kapitaal te verdelen op een manier die aan de Joodse gemeenschap van België toelaat om haar voortbestaan te verzekeren met behulp van haar instellingen of eenmalige, terugkerende of permanente projecten.

Ze streeft ernaar om projecten op de volgende gebieden te ondersteunen:

 • de herinnering aan de Shoah;
 • sociale projecten, in de ruimste zin van het woord;
 • psycho-medisch-sociale ondersteuning;
 • opvoeding;
 • de eredienst en alles wat ermee verband houdt;
 • cultuur;
 • solidariteit met en steun aan Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, meer in het bijzonder aan overlevenden van de Shoah, met inbegrip van degenen die zich na de bevrijding in België zijn komen vestigen;
 • solidariteit met personen zoals zigeuners, die net als de Joodse gemeenschap het slachtoffer zijn geworden van discriminatie, racistische vervolgingen of raciale deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog;
 • solidariteit met personen van buiten de Joodse gemeenschap, onder wie de rechtvaardige Belgen, die hulp hebben geboden aan de bevolkingsgroepen die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder de Duitse bezetting werden vervolgd;
 • de strijd tegen antisemitisme en intolerantie;
 • wetenschappelijk en historisch onderzoek over Joodse thema’s of in verband met de Tweede Wereldoorlog.

Deze opsomming is niet limitatief.