We vragen u om aandachtig het volgende te lezen voordat u een aanvraagformulier voor een subsidie invult.

Hoe kan ik een project indienen?

De dossiers moeten in twee exemplaren worden ingediend bij de Stichting van het Jodendom van België via elektronische weg of via de post (zie ‘contact’ voor de Nederlandstalige en de Franstalige commissie). Projecten op nationale schaal moeten naar het secretariaat in Brussel worden gestuurd.

Iedereen die een dossier heeft ingediend, zal een ontvangstbewijs krijgen met een referentienummer. Gelieve dit nummer goed bij te houden en te vermelden op eventuele latere correspondentie.

Wie behandelt mijn project?

De projecten worden eerst in hun geheel bestudeerd en vervolgens toegewezen aan ad-hoccommissies:

  • De nationale commissie voor projecten op Belgische schaal. Die projecten moeten vertaald zijn in beide landstalen en moeten zich zowel tot Wallonië als tot Vlaanderen uitstrekken.
  • De Franstalige commissie voor projecten in het Frans die Brussel of het Franstalige landsgedeelte betreffen.
  • De Nederlandstalige commissie voor de projecten in het Nederlands die over Antwerpen of over het Nederlandstalige landsgedeelte gaan.

Welk gevolg zal er worden gegeven aan mijn project?

De bevoegde commissie kan vijf adviezen verstrekken:

  • Een afwijzend advies: indien het project niet beantwoordt aan de door de Stichting voorgeschreven selectiecriteria zoals vermeld op deze website.
  • Een afwijzend advies: het project beantwoordt aan de door de Stichting voorgeschreven selectiecriteria maar krijgt geen steun van de ad-hoccommissie.
  • Een advies tot uitstel: als het project nog beter moet worden uitgewerkt met het oog op een voorstelling ervan in een volgende vergadering.
  • Een gunstig advies onder voorbehoud: stelt de steun uit tot er bijkomende elementen worden verstrekt door de indiener van het project.
  • Een gunstig advies.

De projecten van de nationale sector worden onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Stichting.

De behandeling van een project neemt ongeveer twee maand in beslag in het geval van een project dat een gunstig advies heeft gekregen. Er wordt geen enkele beslissing genomen vooraleer de commissie alle bij de Stichting ingediende dossiers heeft onderzocht.

In het geval van toekenning van financiële steun, zal voor elk project een overeenkomst worden ondertekend waarin alle details over de wijze van betaling worden vastgelegd.

Als tegenprestatie voor de financiële bijstand die ze verleent, behoudt de Stichting van het Jodendom van België zich het recht voor om controle uit te oefenen over de tenuitvoerlegging van de projecten die ze ondersteunt. Daarom vragen we om ons de bewijsstukken van de projectrealisaties en van de besteding van de ontvangen financiële middelen te verstrekken door alle facturen en bijhorende documenten bij ons in te dienen.

 Aanvraagformulier voor subsidies